bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

06.07.2017

 Lębork 6.07.2017r

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
1. Stanowisko pracy Główny: Księgowy
2. Wymagania niezbędne :
1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego (nie dotyczy obywateli RP)
5) Spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wymagania dodatkowe:
1) Sumienność i terminowość w realizacji zadań,
2) Umiejętność współpracy,
3) Dobra organizacja pracy
4) Dyspozycyjność
5) Obsługa urządzeń biurowych
6) Bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych oraz obsługa komputerowych programów księgowych
7) Znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, Ochrona danych osobowych, Prawo zamówień publicznych, Prawa podatkowego, o firmach publicznych
8) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
9) Staż pracy w jednostkach samorządowych na stanowiskach zbliżonych pod względem rodzaju zadań wykonywanych na stanowisku,

4. Zakres wykonywanych zadań
1) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości
2) Bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości oraz terminowe sporządzanie analiz, w sposób umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
3) Sporządzanie sprawozdań z wydatków, dochodów oraz bilansu rocznego,
4) Rozliczanie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie,
5) Wycena aktywów i pasywów, rzetelne ustalenie wyniku finansowego z zachowaniem przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości i finansach publicznych,
6) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji jednostki,
7) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,
8) Dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
9) Kontrola wydatkowania środków publicznych
10) Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji,
11) Prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych w księgach rachunkowych,
12) Organizacja i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątku,
13) Prowadzenie spraw pracowniczych
14) Obliczanie płac w systemie Płatnik
15) Prowadzenie ZFŚS


5. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny,
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
4) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (zgodnie z art.6 ust.1 pkt 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym pracodawca może zażądać od kandydata do pracy wyłonionego w procedurze naboru zaświadczenia o niekaralności),
5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,
7) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,
8) Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 64, poz.539).


6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) Praca przy komputerze
2) Praca w biurze zlokalizowanym na piętrze
3) Praca w pełnym wymiarze godzin
Wymagane dokumenty należy składać do siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych 84-300 Lębork ul. Pionierów 10, pokój nr t lub pocztą na adres Zarządu z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego” w terminie do 19 lipca 2017r do godz. 14:00 (liczy się data i godzina wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.zdplebork.pl oraz na tablicy ogłoszeń. Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku ul. Pionierów 1

Opublikował: Maria Rzeppa
Publikacja dnia: 06.07.2017

Dokument oglądany razy: 272
« inne aktualności